herbeBOI - Gmina Jastarnia

Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem

INNE

Wymagane dokumenty

  1.    Wniosek o wydanie potwierdzenia za zgodność z oryginałem

  2. Oryginały i kopie dokumentów

  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie potwierdzenia

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 203 (Sekretariat)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem - 5 zł (za stronę dokumentu) zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej, chyba że cytowana ustawa przewiduje zwolnienie z opłaty skarbowej.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za potwierdzenie za zgodność z oryginałem".

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Gdy do wniosku o potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentu załączona jest kserokopia tego dokumentu – musi być ona w pełni czytelna.