herbeBOI - Gmina Jastarnia

Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę

LOKALE MIESZKALNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.    Wniosek o nabycie / kupno lokalu mieszkaniowego

  2. Dowód uiszczenia wpłaty zaliczek na pokrycie kosztów wyceny lokalu

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Zgodnie z wystawioną fakturą przez rzeczoznawcę.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

 

Koszty związane ze sprzedażą lokalu – tj. opłatę notarialną i sądową.

Termin i sposób załatwienia

Termin uzależniony jest od wykonania / otrzymania przez rzeczoznawcę operatu szacunkowego (wyceny lokalu mieszkalnego).

Podstawa prawna

Ustawa z  dnia 21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)

Uchwała Nr XXXIV/337/98 Rady Miasta Jastarni z dnia 09 czerwca 1998r. w sprawie sprzedaży domów i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jastarnia, przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu oraz udzielaniu bonifikat.

Uchwała Nr IX/43/2007 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jastarnia w latach 2007-2012

Ustawa z dnia 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych taksy notarialnej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 237)

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710)

Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 223)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje Gmina w trybie bezprzetargowym wyłącznie na rzecz „głównego” najemcy.