herbeBOI - Gmina Jastarnia

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

LOKALE MIESZKALNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1.    Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 2. Załączniki do wniosku tj.: deklaracja o wysokości dochodów, oświadczenie o odpowiedzialności karnej

 3. Prócz powyższych załączników należy do wniosku dołączyć:

 •   Zaświadczenie z zakładu pracy o wys. dochodów (BRUTTO)

 • Decyzja PUP o statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku. (W przypadku otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych – polecenie wypłaty z PUP za 3 ostatnie miesiące (asygnata), w przypadku przelewów na konto – zaświadczenie)

 • Zaświadczenia z uczelni lub szkoły oraz UM (wysokość stypendium)

 • Odcinek z emerytury, renty i decyzja ZUS o wysokości świadczenia

 • Decyzje z MOPS – zasiłki celowe, okresowe, stałe itd

 • Zasiłek wychowawczy, rodzinny, zaliczka alimentacyjna (o świadczeniach rodzinnych - decyzje),alimenty Uwaga! tzw. dodatek „becikowy” oraz dodatek z tytułu urodzenia dziecka nie są wliczane do dochodu, ale należy je wykazać

 • Przydział na mieszkanie, lub umowa najmu

 • Rozliczenie za prąd

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Tryb odwoławczy

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.23)

Dodatkowe informacje, uwagi

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jast