herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

MELDUNKI

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Opłata w wys. 31 zł za jednostkową informację.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

z wyjątkiem podmiotów określonych w art. 44h ust. 1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

Termin i sposób załatwienia

30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t: j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpłatnie dane udostępnia się:

  • osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
  • jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
  • innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.