herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku

MELDUNKI

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia

  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu) 

  3. W przypadku gdy wnioskodawca nie jest zameldowany w danym lokalu - aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Komórka organizacyjna

 Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Ewidencja Ludności)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu - bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie może otrzymać osoba zameldowana w danym lokalu, jego właściciel lub administrator budynku

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Istnieje możliwość złożenia wniosku w Biurze Obsługi Interesanta na parterze pok.101 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; wniosek ten będzie przekazany do Ewidencji Ludności  celem rozpatrzenia