herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Adres: ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia
Numer pokoju: 301
Od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30
Numer telefonu: 58 675-19-15
e-mail: kadry@jastarnia.pl

Opłaty

Opłata za wydane zezwolenie jednorazowe:
- alkohole do 4,5% oraz piwa - 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.);
- alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 1/12 rocznej opłaty (43,75 zł.);
- alkohole zawierające powyżej 18% alkoholu 1/12 rocznej opłaty (175,-zł.)
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na konto UM w Jastarni:
Pekso S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310)
- Uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XII/75/2015 z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2002 r. Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie gminy
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
- Art. 5 Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r. nr 106 poz. 622)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenia jednorazowe otrzymują przedsiębiorcy, którzy posiadają stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów
wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia i złożenia w pokoju 301.