herbeBOI - Gmina Jastarnia

Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości (adresu)

NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku  

  2.  Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku  

  3. Dołączyć mapę z pomiaru powykonawczego budynku

  4. Aktualny odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny potwierdzający tytuł prawny do gruntu

Numer porządkowy nieruchomości może być nadany lub zmieniony na wniosek osoby posiadającej prawo do dysponowania nieruchomością lub z urzędu.

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Termin i sposób załatwienia

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.