herbeBOI - Gmina Jastarnia

Rozgraniczenie nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości z załącznikami

  2. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości sporządzoną przez uprawnionego geodetę

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie decyzji - 10,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.