herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości

  2. Dołączyć załączniki i dokumenty określone w ustawie z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami w zależności od trybu przeprowadzania podziału nieruchomościami (zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta lub niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta)

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Uzależniony jest od otrzymania pełnej dokumentacji geodezyjnej od firmy wykonującej prace geodezyjne do wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. W przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w trybie art. 94 ustawy o gospodarce nieruchomościami podział geodezyjny zostaje zawieszony na okres 6 m-cy.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.