herbeBOI - Gmina Jastarnia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty

1.   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który oddziaływać będzie przedsięwzięcie

3.W zależności od rodzaju planowanego przedsięwzięcia, alternatywnie:

a) jeżeli raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany – karta informacyjna przedsięwzięcia zawierające dane, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, spełniający wymogi art. 63 zgodnie z art. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

4. W przypadku prowadzania sprawy przez pełnomocnika inwestora należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - zgodnie z art. 33 Kpa.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

W przypadkach gdy inwestycja wymaga wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko informacje o postępowaniu podawane są do publicznego wglądu.

Zakres inwestycji uzgadniany i opiniowany jest z:

1) organem inspekcji sanitarnej

2) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku

3) Urzędem Morskim w Gdyni

 

Postępowanie zakończone jest wydaniem decyzji.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie decyzji - 205,00 zł

Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby - 105,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego do jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych, przy czym do czasu tego nie wlicza się okresu oczekiwania na uzgodnienia z organami wskazanymi w art. 48 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz okres w którym inwestor ma obowiązek przygotować raport oceny oddziaływania na środowisko.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ,w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.