herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1.    Wniosek o udzielenie zezwolenia

 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (formularze w pok. 301 lub do pobrania),
  - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  - zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym-wielorodzinnym,
  - decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.         

 3. Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto
  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (odrębnie dla
  poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych).
  W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym,
  30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a
  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.          

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni
Referat Administracyjno - Organizacyjny
Adres: ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia
Numer pokoju: 301
Od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30
Numer telefonu: 58 675-19-15
e-mail: kadry@jastarnia.pl

Opłaty

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia:
- Alkohole do 4,5% oraz piwo - opłata za zezwolenie wydane po raz pierwszy dla danego przedsiębiorcy wynosi 525 zł.
W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie po raz kolejny opłata naliczana jest proporcjonalnie, wg. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za rok poprzedzający wydanie zezwolenia (jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł – 525 zł, jeżeli wartość sprzedaży jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów).
- Alkohole zawierające powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - opłata za zezwolenie wydane po raz pierwszy dla danego przedsiębiorcy wynosi 525 zł.
W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie po raz kolejny opłata naliczana jest proporcjonalnie, wg. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za rok poprzedzający wydanie zezwolenia (jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 37 500 zł – 525 zł, jeżeli wartość sprzedaży jest wyższa niż 37 500 zł. - opłata stanowi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów).
- Alkohole zawierające powyżej 18% zawartości alkoholu - opłata za zezwolenie wydane po raz pierwszy dla danego przedsiębiorcy wynosi 2 100zł.
W przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie po raz kolejny opłata naliczana jest proporcjonalnie, wg. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych złożonego za rok poprzedzający wydanie zezwolenia (jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza 77 000 zł – 2100 zł, jeżeli wartość sprzedaży jest wyższa niż 77 000 zł. - opłata stanowi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów).
W przypadku nabycia zezwolenia w danym roku
kalendarzowym opłatę wnosi się jednorazowo, przed wydaniem zezwolenia.
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na konto UM w Jastarni:
Pekso S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332 W przypadku ważności zezwolenia przez cały rok kalendarzowy opłaty wnosi się jednorazowo lub w trzech równych ratach płatnych do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku.
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym, 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
W przypadku utraty ważności zezwolenia w danym roku
kalendarzowym, opłatę wnosi się jednorazowo do dnia 31 stycznia, w wysokości proporcjonalnej do okresu jego trwania.

Termin i sposób załatwienia

Zezwolenia do 30 dni od daty złożenia wniosku

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 310)
- Uchwały Rady Miasta Jastarni Nr XII/75/2015 z dnia
22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/19/2002 r. Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży na terenie gminy
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego(Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
- Art. 5 Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.z 2011 r. nr 106 poz. 622)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od wydanych zezwoleń i decyzji składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Zezwolenie wydaje się oddzielnie do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) i do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal) na następujące rodzaje napojów alkoholowych: (A) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo;
(B) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa; (C) powyżej 18% zawartości alkoholu
Zgodnie z art.5 pkt 4 lit. d Ustawy z dnia 25 marca 2011 r.
o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. nr 106 poz. 622) od dnia
1 lipca 2011 r. został zniesiony wymóg okazywania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży w napoje alkoholowe zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.
Od 1 lipca 2011 r. dokumentem potwierdzającym dokonanie
stosownej opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu na rachunek bankowy Urzędu lub potwierdzenie dokonania wpłaty w kasie Urzędu.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie
napojów alkoholowych wraz z dokumentami zainteresowany
składa w pok. 301. Wniosek skierowany zostaje na posiedzenie
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w celu zaopiniowania lokalizacji punktu sprzedaży.
Po pozytywnym zaopiniowaniu przygotowuje się zezwolenie,
nalicza opłatę za korzystanie z zezwolenia w roku bieżącym
tj. do 31.grudnia. Zainteresowany po dokonaniu opłaty
osobiście odbiera zezwolenie.