herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie / zmianę zezwolenia 
  2. Załączniki i dokumenty określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zezwolenia - 107,00 zł

Zmiana zezwolenia - 53,50 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się do miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j . Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30)

Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia

Uchwała nr XL/378/2017 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarn