herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 50,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni. Termin wydania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Uchwała Nr IX/44/2007 z dnia 30 maja 2007 r. Rady Miasta Jastarni w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jastarnia Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 126, poz. 2259

Zarządzenie Nr 170/07 Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.