herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

NIERUCHOMOŚCI

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o wpis do rejestru
  2.   Oświadczenie
  3.  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 50,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie wydaje się w terminie 7 dni. Termin wydania zaświadczenia uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.