herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty

agane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie/zmianę zezwolenia  

         2. Załączniki:

  •  zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne       (aktualne, tzn. z 3 ostatnich miesięcy),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 616 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności - 308 zł),
  • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania samochodami i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.),
  • ważne badania techniczne środków transportu,
  • dokumenty wskazujące pełnomocników firmy, osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XL/379/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność z oryginałem.

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą.

Komórka organizacyjna

Biuro Obsługi Interesanta - 101

Opłaty

1) 616 zł - za udzielenie zezwolenia
2) 308 zł - za kontynuację lub rozszerzenie warunków udzielonego zezwolenia

Termin i sposób załatwienia

Decyzję wydaje się do miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2004 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.

Uchwała nr XXXIII/286/2017 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jastarnia

Uchwała nr XL/379/2017 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni