herbeBOI - Gmina Jastarnia

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dogok)

ODPADY

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Termin i sposób załatwienia

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć niniejszą deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany lecz nie później niż do 31 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Dodatkowe informacje, uwagi

W Gminie Jastarnia od 1 maja 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek odbioru odpadów komunalnych, zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny,od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, przejmie gmina. Właściciele wyżej wymienionych nieruchomości winni odpowiednio wcześniej wymówić dotychczasowe umowy, zawarte z odbiorcą odpadów komunalnych, gdyż to Gmina wyłoni w  przetargu firmę, która będzie odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.W zamian właściciele nieruchomości uiszczać będą opłaty na rzecz Gminy w zadeklarowanej wcześniej wysokości.

Na terenie Jastarni  powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). W punkcie tym będzie można oddać odpady posegregowane na frakcję: szkło, tworzywo sztuczne, metal,odpady wielomateriałowe (np.: kartony po napojach, mleku), papier, odpady zielone ulegające biodegradacji, odpady budowlane, odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, zużyte baterie, kleje, farby, rozpuszczalniki, świetlówki, akumulatory). Częstotliwość odbioru  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości została określona w uchwale Rady Miasta (nr XXVI/184/2012 ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego) i następować będzie zgodnie z harmonogramem: 2 razy w miesiącu poza sezonem letnim oraz  przynajmniej raz na tydzień w miesiącach  czerwiec - sierpień.

Za odbiór odpadów wszyscy właściciele nieruchomości  uiszczać będą opłatę według stawekzawartych  w uchwale Rady Miasta nr XXVII/202/2012 (dołączonej do Deklaracji):

Rada Miasta określiła również w drodze uchwał, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz śmieci wnoszone będą przez mieszkańców na podstawie deklaracji, które zostaną złożone przez nich na początku 2013 roku. Oznacza to, że nie będzie rachunków na podstawie, których należałoby uiścić opłatę. Właściciel nieruchomości sam, do dnia 20 każdego miesiąca (jeśli jest to dzień wolny od pracy to pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu) musi dokonać wpłaty, za miesiąc poprzedzający, deklarowanej wcześniej kwoty, gotówką w kasie Urzędu Miasta Jastarni lub przelewem bankowym na rachunek gminy (Uchwała nr XXVI/185/2012  dołączona do Deklaracji).