herbeBOI - Gmina Jastarnia

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dogok)

ODPADY

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia

Opłaty

Właściciele położonych na terenie Gminy Jastarnia nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady zobowiązani są do comiesięcznego wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi za poszczególne miesiące należy wyliczyć mnożąc wskazaną deklaracji miesięczna ilość zużytej na terenie nieruchomości w danym miesiącu wody przez stawkę jednostkową opłaty za gospodarowanie odpadami wyrażoną  w zł za m3 zużytej wody. Wysokość opłaty jednostkowej została ustalona uchwałą Rady Miejskiej Jastarni nr  XIV/131/2019  

Opłata wnoszona jest z dołu, za miesiąc poprzedni do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli 10 dzień miesiąca wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy za wniesienie opłaty w terminie uznaje się wniesienie opłaty w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu wolnym od pracy.

W przypadku powstania obowiązku wniesienia opłaty albo zmiany wysokości należnej opłaty po terminie wniesienia opłaty opłatę za dany miesiąc albo różnicę w wysokości należnej opłaty należy uiścić w następującym bezpośrednio kolejnym terminie opłaty. 

Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się:

  1. na wydzielony rachunek bankowy gminy nr 85124012681111001051216123. W tytule przelewu należy wpisać – „opłata za gospodarowanie odpadami” oraz  podać adres nieruchomości dla której składana jest deklaracja,  miesiąc i rok, za który wnosimy opłatę.
  2. gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Jastarni.  Kasa czynna w dni robocze od 8.00 do 13.00.

Termin i sposób załatwienia

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć niniejszą deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany w ciągu roku kalendarzowego danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia są obowiązani złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek ponownego złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości, dla których opłata za gospodarowanie odpadami naliczana jest na podstawie ilości zużytej wody występuje corocznie nie później niż w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010)

Dodatkowe informacje, uwagi