herbeBOI - Gmina Jastarnia

Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego

ODPISY AKTÓW

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej
  3. Dowód osobisty - do wglądu przy osobistym odbiorze odpisu aktu stanu cywilnego

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Urząd Stanu Cywilnego)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Nie podlegają opłacie skarbowej odpisy aktów stanu cywilnego wydane w sprawach dotyczących m.in.: wydania dowodu osobistego, ubezpieczenia społecznego (renty i emerytury), alimentacyjnych, szkolnych.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu przy złożeniu podania.

7 dni – zgodnie z prawem.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2016 r.,  poz. 23 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby której akt dotyczy jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpisy mogą otrzymać również osoby, które wykażą w tym interes prawny.

Zaświadczenia o braku ksiąg lub o niefigurowaniu aktu w księdze może otrzymać każda zainteresowana osoba.

Do wniosku o odpis przesłanego pocztą winny być dołączony oryginalny dowód uiszczenia opłaty skarbowej.