herbeBOI - Gmina Jastarnia

Awans zawodowy nauczycieli

OŚWIATA I EDUKACJA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - oryginały lub potwierdzone kopie,

  3. Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego- oryginał lub potwierdzona kopia, 

  4. Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:

           a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju

                prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w

                przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia,

                oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż

                połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy

                obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w

                których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;

           b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

           c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;

           d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej

                dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce

                zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w

                poprzednim miejscu zatrudnienia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Podstawa prawna

Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.