herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering)

ALKOHOL - ZEZWOLENIA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

agane dokumenty

  1.    Wniosek – druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury

  2. Załączniki do wniosku:

         - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru

           przedsiębiorców

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

a) Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo pobiera się w wysokości 525,00 zł/365 dni x ilość dni do końca roku kalendarzowego,

b) Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) pobiera się w wysokości 525,00 zł/365 x ilość dni do końca roku kalendarzowego,

c) Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu pobiera się w wysokości 2.100,00 zł/365 x ilość dni do końca roku kalendarzowego.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

 

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 4 i 5 oraz art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

Art. 75 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

Art. 104 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, wydaje się zezwolenia na okres do 2 lat