herbeBOI - Gmina Jastarnia

Stypendia dla uczniów i studentów

OŚWIATA I EDUKACJA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Wnioski o przyznanie stypendiów, nagród w wyróżnień wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Miejskim w Jastarni do:

a) 30 września każdego roku – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych;

b) 10 października każdego roku – studenci szkół wyższych i laureaci konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Wnioski złożone po terminie rozpatrywane będą wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych, po złożeniu szczegółowego wyjaśnienia dot. przyczyn spóźnienia.

Podstawa prawna

Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);

Art. 173a ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);

Art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.);

Art. 31 ust. 123 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)

Uchwała Nr XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień Gminy Jastarnia za osiągnięte wyniki sportowe

Uchwała Nr XXXVI/327/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 29.06.2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród Gminy Jastarnia dla uczniów i studentów

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.