herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zajęcie pasa drogowego poprzez wykonywanie prac, bądź lokalizację urządzeń nie związanych z ruchem drogowym, w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych

PAS DROGOWY

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1.    Wniosek o zajęcie pasa drogowego – uzupełniony  odpowiednią dokumentacją tj.:                                            

  • Plan sytuacyjny w skali (1:1000, 1:500)* z  zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego i podaniem wymiarów

  • Plan orientacyjny w skali (1: 10 000, 1: 25 000)* z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego

  • Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez .......................................................................** (właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem)

  • Informację  o sposobie zabezpieczenia robót,**

  • Szczegółowy harmonogram robót przy etapowym zajęciu pasa,**

  • Uzgodnienia dokumentacji - do wglądu

  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu robót do organu budowlanego

  • Kopię decyzji z dnia......................... nr ......................zezwalającej na umieszczenie urządzenia*, obiektu*,  lokalizację*, przebudowę  zjazdu*  w pasie drogowym.

*   niepotrzebne skreślić

**  jeżeli tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481)

2.  Usuwanie awarii /wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych/ występujących w pasie drogowym, przed przystąpieniem do prac naprawczych wymaga telefonicznego zgłoszenia ( 502361634 lub 602395282 ). Dalsze czynności, to realizacja pkt. 1. w terminie do 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku sprawy wymagającej postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy strona zostanie poinformowana.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Uchwała Nr XVI/96/2004 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 maja 2004 r.

Uchwała Nr XVIII/129/2004 Rady Powiatu Puckiego z dnia 09 czerwca 2004 r.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.