herbeBOI - Gmina Jastarnia

Podatek rolny

PODATKI - POZOSTAŁE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  • Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu   informację w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) wraz z załącznikami ( np. akt notarialny ) w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę podatku rolnego powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Na podstawie złożonej informacji w sprawie podatku rolnego ( IR-1 ) Burmistrz Jastarni wydaje decyzję w sprawie podatku rolnego.

  • Osoby prawne są zobowiązane składać do dnia 15 stycznia organowi podatkowemu  deklarację na podatek rolny ( DR-1 ) na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu wg. ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego  obowiązku.

 

Od 1 lipca 2019 r obowiązują nowe formularze:

 

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Ustawa z dnia  14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.