herbeBOI - Gmina Jastarnia

Licencja na transport drogowy taksówką i zmiana

TAKSÓWKI

Wymagane dokumenty

 1.   Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 2. Załączniki:

 • zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013r., poz. 829 z późn. zm.) lub oświadczenie o niekaralności

 • kserokopia prawa jazdy

 • kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem na TAXI

 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru;

 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,

 • wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi,

 • dowód opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie licencji na okres od 2 do 15 lat - 200 zł

Wydanie licencji na okres od 15 do 30 lat - 250 zł

Wydanie licencji na okres od 30 do 50 lat - 300 zł

Opłata za zmianę danych w licencji wynosi: 10% opłaty za licencję

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

Wnioski o udzielenie licencji rozpatruje się według kolejności ich złożenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 713)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Jastarni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.