herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/likwidacja wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Następny dzień roboczy po dniu wpływu poprawnie wypełnionego wniosku CEIDG-1

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Rozwoju..

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do urzędu skarbowego oraz zgłoszeniem płatnika składek w ZUS lub KRUS 

Wniosek o wpis do CEIDG można składać: osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy – wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy; za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG pod adresem : www.firma.gov.pl - w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada podpis elektroniczny albo profil zaufany; w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy wysyłając wniosek listem poleconym, opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Centralna ewidencja i informacji o działalności gospodarczej jest jawna. 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, objęte danymi zawartymi w zgłoszeniu i powstałe po dniu dokonania wpisu do centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian. 

Organ ewidencyjny wydaje decyzje o odmowie wpisu gdy: zgłoszenie dotyczy działalności gospodarczej nie objętej przepisami ustawy; zgłoszenie zawiera braki formalne, które mimo wezwania nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie; prawomocnie orzeczono zakaz wykonania określonej w zgłoszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę; dotyczące osoby już wpisanej do CEIDG; zgłoszenie niepodpisane.

Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.