herbeBOI - Gmina Jastarnia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Sprzedaż nieruchomości gminnej będącej w użytkowaniu wieczystym następuje w formie aktu notarialnego na rzecz użytkownika wieczystego przedmiotowej nieruchomości. Zawarcie umowy notarialnej poprzedza podpisanie pomiędzy Burmistrzem Jastarni i wnioskodawcą protokołu uzgodnień, uwzględniającego wysokość ceny sprzedaży oraz sposobu jej zapłaty. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej ustalana jest przez rzeczoznawcę majątkowego w formie operatu szacunkowego.

   1. Wniosek sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

                   2. załączniki       

  •  aktualny odpis z księgi wieczystej
  • umowa notarialna nabycia nieruchomości  przez wnioskodawcę.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

jeden do dwóch miesięcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca – na pisemne wezwanie tut. organu – będzie zobowiązany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w pok. Nr 101.