herbeBOI - Gmina Jastarnia

Ustalenie innego terminu (nie przekraczającego danego roku kalendarzowego) uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

2.  Ustalenie innego terminu zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

3.  Wniosek o prolongatę należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności ( tj. do 17 marca danego roku kalendarzowego.

4.  W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca – na pisemne wezwanie tut. organu – będzie zobowiązany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w pok. Nr 101.