herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

   Wniosek - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

  • dokumenty uzasadniające pozytywne załatwienie wniosku
  • aktualny odpis księgi wieczystej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni

Decyzję  w sprawie zmiany stawki procentowej płaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntu podejmuje Burmistrz Jastarni. Odmowa zmiany stawki procentowej upoważnia wieczystego użytkownika do złożenia w terminie 30 dni wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o aktualizację stawki procentowej opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego gruntów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca – na pisemne wezwanie Urzędu Miasta – będzie zobowiązany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w pok. Nr 101.