herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy

WYJAZD ZA GRANICĘ

Wymagane dokumenty

  1.    Wniosek "zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące"(dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełniane są oddzielnie)

  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania poniżej lub w pok. 108

  3. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

  4. Książeczka wojskowa (dot. osób podlegających obowiązkowi wojskowemu oprócz funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego) 

  5. W przypadku zgłoszenia wyjazdu tylko dziecka (bez rodziców) konieczny jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Ewidencja Ludności)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wnosić w kasie Urzędu Miejskiego w Jastarni

lub na konto Urzędu nr konta : 68124029201111000044990332 Bank PKO S.A.     

 

W przypadku dokonywania przelewu w tytule wpłaty należy podać:

a) informację, że jest to opłata skarbowa,
b) sprawę, w której wnoszona jest opłata

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu - bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą zgłoszenia wyjazdu.

W przypadku, gdy zaświadczenie nie zostanie wydane można złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowe.

Za osobę małoletnią lub nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu za granicę składa przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.