herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Wymagane dokumenty

  1. Dowody osobiste do wglądu
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec – powinien przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport. Ponadto przyszli małżonkowie składają podpisy po zapewnieniu o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Urząd Stanu Cywilnego)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

 

Nie podlega opłacie skarbowej pierwszy odpis aktu stanu cywilnego wydany przy sporządzeniu aktu.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka

Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa

Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.

Zaświadczenie wydaje kierownik USC właściwy dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.