herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Wymagane dokumenty

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, w którym osoby zamierzające je zawrzeć złożyły kierownikowi USC zapewnienie pisemne, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.  Z przyczyn ważnych dla strony kierownik USC może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie ukończyła 18 lat, chyba że ma zezwolenie z sądu.

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Dowody osobiste do wglądu

 

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec – powinien przedłożyć zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w swoim kraju oraz paszport. Ponadto przyszli małżonkowie składają podpisy o zapewnieniu o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty składa się  miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Termin ślubu ustala się w momencie złożenia kompletu dokumentów.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Urząd Stanu Cywilnego)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł

Kierownik USC sporządzi akt małżeństwa. Bezpłatny jest jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miesjkiego w Jastarni:

 

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

 

 

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu przy zgłoszeniu – procedura załatwienia około 30 min.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 2064 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz.U.2017.682 t.j. z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 zpóźn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Ślub można zawrzeć w każdym USC – nie ma rejonizacji

Osoba nie składa odpisu aktu urodzenia, jeżeli akt urodzenia został  sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym nastąpi sporządzenie aktu małżeństwa. Dowodem ustania małżeństwa jest odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.