herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wniosek o zmianę licencji na transport drogowy taksówką

TAKSÓWKI

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę licencji na transport drogowy taksówka1.Wniosek o zmianę w licencji na transport drogowy taksówką                                          UWAGA:                                                                                                                                                                  Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377). Po tym terminie licencje te tracą swoją ważność.

2. Załączniki

 • oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dotyczące spełniania wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym, wraz z oświadczeniem, iż odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. d określone w art. 39a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o transporcie drogowym,
 • zaświadczenie/a o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku potwierdzające, że odpowiednio zatrudnieni kierowcy oraz przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy spełniają wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym,
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym transport będzie wykonywany, z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu jako taksówki osobowej,
 • w przypadku gdy przedsiębiorca nie figuruje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu - również dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nim,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem,
 • świadectwo/a legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/pojazdach,
 • dowód uiszczenia opłaty za udzielenie licencji i wypisów z tej licencji,
 • pełnomocnictwo (tylko w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).
            Ponadto w przypadku kiedy przedsiębiorca osobiście wykonuje przewozy należy okazać:
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • prawo jazdy.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Opłata za zmianę danych w licencji wynosi: 10% opłaty za licencję

Wydanie licencji na okres od 2 do 15 lat - 200 zł

Wydanie licencji na okres od 15 do 30 lat - 250 zł

Wydanie licencji na okres od 30 do 50 lat - 300 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego sprawy załatwiane są niezwłocznie - w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów(Dz. U. 2019 r., 2377)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Jastarni w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Dodatkowe informacje, uwagi

Licencji nie można odstępować osobom trzecim.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem zmianę treści licencji.