herbeBOI - Gmina Jastarnia

Dzierżawa gruntu/ przedłużenie umowy dzierżawy

DZIERŻAWA GRUNTU

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o dzierżawę gruntu w drodze przetargu, bezprzetargowo, który powinien zawierać informacje dot. sposobu zagospodarowania terenu wraz z określeniem jego powierzchni i terminem dzierżawy

  2.   Wniosek o dzierżawę gruntu stanowiącego plażę w drodze przetargu, bezprzetargowo, który powinien zawierać informacje dot. sposobu zagospodarowania terenu wraz z określeniem jego powierzchni i terminem dzierżawy

  3. Dołączyć 2 aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno – wysokościowej/ ewidencyjnej z naniesioną lokalizacja gruntu

  4. Aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli została wydana

 

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

Art. 693 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.