herbeBOI - Gmina Jastarnia

Poświadczenie własnoręczności podpisu

INNE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu

  2. Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu urzędnika

  3. Oryginał dokumentu, na którym zostanie poświadczona własnoręczność podpisu (własnoręczny podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika)

  4. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 203 (Sekretariat)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu".

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1796)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. z 2007 r. nr 27 poz. 185)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Własnoręczność podpisu uprawnionego może potwierdzić przedstawiciel administracji publicznej i samorządu terytorialnego (np. burmistrz). Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa z Burmistrzem Jastarni. Jeśli osoba nie może dotrzeć do Urzędu Miejskiego z uwagi na wiek lub chorobę, Burmistrz potwierdza własnoręczność podpisu w miejscu zamieszkania tej osoby.