Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jastarnia

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

Miejsce składania deklaracji


Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24,
84-140 Jastarnia

Składający

Właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Jastarnia, na której powstają odpady komunalne 2)

Rodzaj nieruchomości

Dane składającego deklarację

Adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację

Adres nieruchomości, której dotyczy niniejsza deklaracja

Adres korespondencyjny 5)

Dane deklaracji

Dane dotyczące nieruchomości

DANE DO WYLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W OPARCIU O ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY 6)


Miesiąc Ilość wody w m3 zużytej w miesiącu na nieruchomości 6)7) Jednostkowa stawka opłaty w zł za m3 zużytej wody Miesięczna wysokość opłaty w zł 7)8)
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Razem

DANE DO WYLICZENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W OPARCIU O LICZBĘ DEKLAROWANYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY NIESEGREGOWANE I WORKÓW NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE 9)

Niesegregowane ( zmieszane ) odpady komunalne

Miesiąc II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Liczba pojemników 60 dm 3
Stawka jednostkowa za pojemnik 60 dm 3
Łączna opłata za pojemniki 60 dm 3
Liczba pojemników 120 dm 3
Stawka jednostkowa za pojemnik 120 dm 3
Łączna opłata za pojemniki 120 dm 3
Liczba pojemników 240 dm 3
Stawka jednostkowa za pojemnik 240 dm 3
Łączna opłata za pojemniki 240 dm 3
Liczba pojemników 1,1 m 3
Stawka jednostkowa za pojemnik 1,1 m 3
Łączna opłata za pojemniki 1,1 m 3
Liczba pojemników 6,5 m 3
Stawka jednostkowa za pojemnik 6,5 m 3
Łączna opłata za pojemniki 6,5 m 3

Szkło, papier, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady stanowiące odpady komunalne.

Miesiąc II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Liczba worków 60 dm 3
Stawka jednostkowa za worek 60 dm 3
Łącznie opłata za worki 60 dm 3
Liczba worków 120 dm 3
Stawka jednostkowa za worki 120 dm 3
Łączna opłata za worki 120 dm 3
Liczba worków 240 dm 3
Stawka jednostkowa za worki 240 dm 3
Łączna opłata za worki 240 dm 3
Razem opłata za pojemniki i worki 10)

ŁĄCZNIE OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Miesiąc II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I
Razem 11


POUCZENIE

W przypadku nie wniesienia w terminach określonych w uchwale Rady Miejskiej Jastarni opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi wynikającej z niniejszej deklaracji lub wniesienie opłaty w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1438 z późniejszymi zmianami ).

OBJAŚNIENIA

 1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zwaną dalej „nieruchomością mieszaną” jest nieruchomością zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, z częścią nie służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość zabudowana budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i budynkiem nie służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych albo zabudowana budynkiem służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i częścią niezabudowaną nieruchomości wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.
 2. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 3. W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej należy podać dodatkowo pełną nazwę firmy.
 4. Należy podać odpowiednio: osoby fizyczne numer PESEL, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej - numer NIP i Regon.
 5. Należy wypełnić, jeżeli adres dla korespondencji jest inny niż adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację.
 6. Dotyczy „nieruchomości mieszanych”, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części świadczone są usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Pozycję E 1. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy zaznaczyli TAK w pozycji C 2. pkt 1.
 7. Należy podać ilość wody zużywanej miesięcznie w miesiącach, w których na nieruchomości wytwarzane są odpady komunalne. Ilość wody należy określić na podstawie posiadanych rachunków lub faktur albo zaświadczenia z przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę na teren nieruchomości. Informacja o załączonych dokumentach odnotowana jest w części H. deklaracji.
 8. Wysokość opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi za poszczególne miesiące należy wyliczyć mnożąc wskazaną deklaracji miesięczna ilość zużytej na terenie nieruchomości w danym miesiącu wody przez stawkę jednostkową opłaty za gospodarowanie odpadami wyrażoną w zł za m3 zużytej wody. Pozycja „Razem” służy do sprawdzenia zgodności sumy wyliczonych miesięcznych opłat z danymi z dokumentów przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę na teren nieruchomości.
 9. Dotyczy „nieruchomości mieszanych”, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części świadczone są usługi inne niż hotelarskie i odnosi się do odpadów komunalnych wytwarzanych z innych niż usługi hotelarskie rodzajów działalności gospodarczej . Pozycję E 2. wypełniają właściciele nieruchomości, którzy wskazali inny rodzaj działalności w pozycji C 2. pkt 2.
 10. Należy zsumować składowe miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami zmieszanymi i zbieranymi selektywnie wynikające z liczby deklarowanych pojemników i worków o danej pojemności.
 11. Opłata stanowi sumę składowych miesięcznej opłaty naliczanej w oparciu o ilość zużytej wody oraz liczbę deklarowanych pojemników i worków do zbierania odpadów.
 12. Zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
 13. Deklarację można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jastarni w jeden z niżej określonych sposobów:
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni przy ul. Portowej 24.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Urząd Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

OBJAŚNIENIA:

 1. Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, jest nieruchomością zabudowaną budynkiem lub budynkami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, na terenie której przebywa osoba lub osoby z zamiarem pobytu, wytwarzające podczas tego przebywania odpady komunalne niezależnie od czasu trwanie tego pobytu lub od miejsca zameldowania osoby.
 2. W myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 3. W przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej należy podać dodatkowo pełną nazwę firmy.
 4. Należy podać odpowiednio: osoby fizyczne numer PESEL, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadających osobowości prawnej - numer NIP i Regon.
 5. Należy wypełnić, jeżeli adres dla korespondencji jest inny niż adres zamieszkania / siedziby składającego deklarację.
 6. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy należy podać ilość wody zużywanej miesięcznie w miesiącach, w których na nieruchomości przebywają mieszkańcy i wytwarzane są odpady komunalne. Ilość wody należy określić na podstawie posiadanych rachunków lub faktur albo zaświadczenia z przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę na teren nieruchomości. Informacja o załączonych dokumentach odnotowana jest w części H. deklaracji.
 7. Wysokość opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi za poszczególne miesiące należy wyliczyć mnożąc wskazaną deklaracji miesięczna ilość zużytej na terenie nieruchomości w danym miesiącu wody przez stawkę jednostkową o którym mowa w punkcie 6) wyrażoną w zł za m3 zużytej wody. Pozycja „Razem” służy do sprawdzenia zgodności sumy wyliczonych miesięcznych opłat z danymi z dokumentów przedsiębiorstwa wodociągowego dostarczającego wodę na teren nieruchomości.
 8. Zgodnie z art. 6o. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody.
 9. Deklarację można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Jastarni w jeden z niżej określonych sposobów:
  • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni przy ul. Portowej 24.
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
   Urząd Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej.