Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Jastarnia

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Wniosek o licencję na transport drogowy taksówką TAKSÓWKI
Awans zawodowy nauczycieli OŚWIATA I EDUKACJA
Decyzja o lokalizację urządzenia w pasie drogowym PAS DROGOWY
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OCHRONA ŚRODOWISKA
Decyzje lokalizacji reklam w pasach drogowych PAS DROGOWY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dogok) ODPADY
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników OŚWIATA I EDUKACJA
Dzierżawa gruntu/ przedłużenie umowy dzierżawy DZIERŻAWA GRUNTU
Klauzula RODO INNE
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę LOKALE MIESZKALNE
Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości (adresu) NIERUCHOMOŚCI
Nadanie numeru PESEL NUMER PESEL
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych PODATKI - POZOSTAŁE
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego ODPISY AKTÓW
Oświadczenie dotyczące miejsca zawarcia małżeństwa ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Podatek leśny PODATKI - POZOSTAŁE
Podatek od nieruchomości PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od środków transportowych PODATKI - POZOSTAŁE
Podatek rolny PODATKI - POZOSTAŁE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne OŚWIATA I EDUKACJA
Poświadczenie własnoręczności podpisu INNE
Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem INNE
Procedura zatrudniania pracowników gospodarczych INNE
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przyznanie dodatku mieszkaniowego LOKALE MIESZKALNE
Rezygnacja z zezwolenia na alkohol ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Rozgraniczenie nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania OCHRONA ŚRODOWISKA
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Stypendia dla uczniów i studentów OŚWIATA I EDUKACJA
Udostępnianie informacji o środowisku OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustalenie innego terminu (nie przekraczającego danego roku kalendarzowego) uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego WARUNKI ZABUDOWY
Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym ODPISY AKTÓW
Wniosek dot. zjazdu z drogi publicznej PAS DROGOWY
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o udostępnienie danych z jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL MELDUNKI
Wniosek o wydanie dodatkowego wypisu/ wtórnika z wypisu/ wymianę wypisu z licencji na transport drogowy taksówką TAKSÓWKI
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie USŁUGI HOTELARSKIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności MELDUNKI
Wniosek o zmianę licencji na transport drogowy taksówką TAKSÓWKI
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) USŁUGI HOTELARSKIE
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/likwidacja wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia OCHRONA ŚRODOWISKA
Wykaz imienny osób zameldowanych w lokalu lub budynku MELDUNKI
Wykup prawa użytkowania wieczystego UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego WARUNKI ZABUDOWY
Zajęcie pasa drogowego poprzez wykonywanie prac, bądź lokalizację urządzeń nie związanych z ruchem drogowym, w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych PAS DROGOWY
Zamiana gruntów UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku MELDUNKI
Zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zaświadczenie o opłacaniu podatku od nieruchomości PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zaświadczenie o wymeldowaniu MELDUNKI
Zaświadczenie o zameldowaniu MELDUNKI
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym WARUNKI ZABUDOWY
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
ZAWIADOMIENIE o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką TAKSÓWKI
ZAWIADOMIENIE o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego TAKSÓWKI
Zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami OCHRONA ŚRODOWISKA
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering) ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zezwolenie na utrzymywanie psa uznanego za rasę agresywną PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE
Zgłoszenie pobytu czasowego MELDUNKI
Zgłoszenie pobytu stałego MELDUNKI
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej MELDUNKI
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej MELDUNKI
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy WYJAZD ZA GRANICĘ
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego MELDUNKI
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego MELDUNKI
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zmiana wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach USŁUGI HOTELARSKIE