herbeBOI - Gmina Jastarnia

Wykaz imienny osób zameldowanych w lokalu lub budynku

MELDUNKI

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie wykazu 

  2. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

  3. Dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty

  4. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni  ul. Portowa 24

pokój nr 108 (Ewidencja Ludności)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie wykazui - 31,00 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do Ewidencji Ludności powołując się na numer sprawy.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

7 dni od daty złożenia wniosku, natomiast w przypadku decyzji odmownej - miesiąc.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 722)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1388)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 836)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Jastarni w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmownej

Dodatkowe informacje, uwagi

Istnieje możliwość złożenia wniosku  w Biurze Obsługi Interesanta – I piętro od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30; wniosek ten będzie przekazany do Ewidencji Ludności celem rozpatrzenia