herbeBOI - Gmina Jastarnia

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Licencja na transport drogowy taksówką i zmiana TAKSÓWKI
Awans zawodowy nauczycieli OŚWIATA I EDUKACJA
Decyzja o lokalizację urządzenia w pasie drogowym PAS DROGOWY
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach OCHRONA ŚRODOWISKA
Decyzje lokalizacji reklam w pasach drogowych PAS DROGOWY
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dogok) ODPADY
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników OŚWIATA I EDUKACJA
Dzierżawa gruntu/ przedłużenie umowy dzierżawy DZIERŻAWA GRUNTU
Nabycie gruntów w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Nabycie/kupno lokalu mieszkalnego przez najemcę LOKALE MIESZKALNE
Nadanie numeracji porządkowej nieruchomości (adresu) NIERUCHOMOŚCI
Nadanie numeru PESEL NUMER PESEL
Niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych PODATKI - POZOSTAŁE
Odpisy aktów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z ksiąg Stanu Cywilnego ODPISY AKTÓW
Oświadczenie dotyczące miejsca zawarcia małżeństwa ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Podatek leśny PODATKI - POZOSTAŁE
Podatek od nieruchomości PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Podatek od środków transportowych PODATKI - POZOSTAŁE
Podatek rolny PODATKI - POZOSTAŁE
Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne OŚWIATA I EDUKACJA
Poświadczenie własnoręczności podpisu INNE
Potwierdzenie dokumentu za zgodność z oryginałem INNE
Procedura zatrudniania pracowników gospodarczych INNE
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przyznanie dodatku mieszkaniowego LOKALE MIESZKALNE
Rezygnacja z zezwolenia na alkohol ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Rozgraniczenie nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania OCHRONA ŚRODOWISKA
Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Stypendia dla uczniów i studentów OŚWIATA I EDUKACJA
Udostępnianie informacji o środowisku OCHRONA ŚRODOWISKA
Ustalenie innego terminu (nie przekraczającego danego roku kalendarzowego) uiszczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego WARUNKI ZABUDOWY
Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym ODPISY AKTÓW
Wniosek dot. zjazdu z drogi publicznej PAS DROGOWY
Wniosek o pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jastarnia OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych MELDUNKI
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie imprez okolicznościowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) USŁUGI HOTELARSKIE
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Wpis/zmiana/zawieszenie/wznowienie/likwidacja wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Wycinka drzew i krzewów - zezwolenia OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydanie/wymiana dowodu osobistego DOWODY OSOBISTE
Wykaz imienny osób zameldowanych w lokalu lub budynku MELDUNKI
Wykup prawa użytkowania wieczystego UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego WARUNKI ZABUDOWY
Zajęcie pasa drogowego poprzez wykonywanie prac, bądź lokalizację urządzeń nie związanych z ruchem drogowym, w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych PAS DROGOWY
Zamiana gruntów UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku MELDUNKI
Zaświadczenie o okresie prowadzenia działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Zaświadczenie o opłacaniu podatku od nieruchomości PODATKI - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Zaświadczenie o wymeldowaniu MELDUNKI
Zaświadczenie o zameldowaniu MELDUNKI
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - ślub konkordatowy ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym WARUNKI ZABUDOWY
Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości NIERUCHOMOŚCI
Zawarcie małżeństwa - ślub cywilny ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA
ZAWIADOMIENIE o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego taksówką TAKSÓWKI
ZAWIADOMIENIE o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie transportu drogowego TAKSÓWKI
Zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami OCHRONA ŚRODOWISKA
Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering) ALKOHOL - ZEZWOLENIA
Zezwolenie na utrzymywanie psa uznanego za rasę agresywną PSY RAS UZNAWANYCH ZA AGRESYWNE
Zgłoszenie pobytu czasowego MELDUNKI
Zgłoszenie pobytu stałego MELDUNKI
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej MELDUNKI
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej MELDUNKI
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy WYJAZD ZA GRANICĘ
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego MELDUNKI
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego MELDUNKI
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Zmiana wpisu do ewidencji usług hotelarskich świadczonych w innych obiektach USŁUGI HOTELARSKIE