herbeBOI - Gmina Jastarnia

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

OŚWIATA I EDUKACJA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

  2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę.

  3. Dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy . 

  4. Umowa o prace z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

  5. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym. 

  6. Dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy) 

  7. Umowa o prace i świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy ( w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki).

Na podstawie złożonego wniosku organ przyjmujący wniosek ustala wysokość przyznanego zwrotu i po rozpatrzeniu wydaje decyzję.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy

Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943)

Dodatkowe informacje, uwagi

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.