herbeBOI - Gmina Jastarnia

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Wymagane dokumenty

  1.   Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

  2. Załączniki:
  • aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (odpis można uzyskać w Sądzie Rejonowym w Wejherowie - Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15)
  • aktualny odpis księgi lokalowej (w przypadku wniesienia przez współużytkowników wieczystych opłaty za przekształcenie w ratach)
  • dokument będący podstawą nabycia użytkowania wieczystego, inne dokumenty mające znaczenie dla rozpatrzenia sprawy, np. aktualny wykaz właścicieli lokali mieszkalnych wraz z podaną częścią ułamkową użytkowania wieczystego gruntu.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie decyzji - 10,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 30 dni

Podstawa prawna

art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (jednolity tekst Dz.U. 2012 r. poz. 83)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Jastarni, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w prowadzącym sprawę Referacie Gospodarki Nieruchomościami.