herbeBOI - Gmina Jastarnia

Zaświadczenie związane z planowaniem przestrzennym

WARUNKI ZABUDOWY

Wymagane dokumenty

  1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia

  2. Mapka ewidencyjna (wyrys z ewidencji gruntów) do celów informacyjnych z zaznaczoną nieruchomością, pozwalająca określić teren, którego dotyczy wniosek

  3. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Mapka ewidencyjna do pobrania w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Pucku, ul. 1 Maja 13 84-100 Puck

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie zaświadczenia - 17,00 zł

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia".

Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, czynności niepodlegające opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ww. ustawy.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do 2 tygodni od daty złożenia wnios

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., 1827)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku nie wydania wypisu i wyrysu z planu miejscowego, opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek wnioskodawcy.

Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty, opłata nie podlega zwrotowi.