herbeBOI - Gmina Jastarnia

Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscach ich wykorzystywania

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, władające nieruchomością, na terenie której znajdują się wyroby zawierające azbest, dokonują inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, której wzór załączony jest poniżej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Jastarni w terminie do 31 stycznia każdego roku, drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

  Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - do 31 stycznia każdego roku

   Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Podstawa prawna

§ 10 – Rozporządzenia Ministra Gospodarkiz dnia 13 grudnia 2010 r.w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011r. Nr 8, poz. 31)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Przedsiębiorcy, osoby prawne itp. identyczną informację mają obowiązek przedłożyć Marszałkowi Województwa Pomorskiego.