herbeBOI - Gmina Jastarnia

Udostępnianie informacji o środowisku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wymagane dokumenty

Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagających pisemnego wniosku. 

  Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w Prawie ochrony środowiska, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

 

Wyszukanie do 10 stron - 5,00 zł (za każdą dodatkową stronę - 0,50 zł)

Skanowanie 1 strony dokumentu - 0,10 zł

Kopię czarnobiałą –A4 - 0,15 zł

Kopię kolorową – A4 - 1,50 zł

 

Pozostałe kopie w innych formatach oraz nośniki, na których przekazywane będą dane, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415)

 

Opłatę administracyjną należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Komórka organizacyjna

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Opłaty

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

 

Wyszukanie do 10 stron - 5,00 zł (za każdą dodatkową stronę - 0,50 zł)

Skanowanie 1 strony dokumentu - 0,10 zł

Kopię czarnobiałą –A4 - 0,15 zł

Kopię kolorową – A4 - 1,50 zł

 

Pozostałe kopie w innych formatach oraz nośniki, na których przekazywane będą dane, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415)

 

Opłatę administracyjną należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku

Termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

Dodatkowe informacje, uwagi

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.