herbeBOI - Gmina Jastarnia

Podatek od środków transportowych

PODATKI - POZOSTAŁE

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych na druku    DT-1 (wraz z załącznikiem DT-1/A) oraz załączyć następujące dokumenty:

  1. Umowa kupna – sprzedaży

  2. Dowód rejestracyjny – do wglądu

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Brak

Stawki podatku uchwala Rada Miasta w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (ustawa określa górne i dla niektórych rodzajów pojazdów, dolne granice stawek podatku). Rada Miasta może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

 

Podatek wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

 

Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.

 

Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,

  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą, autobusy

       2.   Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

  • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,

  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany, posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

       3.  Obowiązek podatkowy:

  • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono

       4.  Termin płatności podatku można odroczyć lub rozłożyć na raty; (Podstawa prawna: art. 48 -

             Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. z 2010 r., Nr 197, poz. 1306) –

             wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty w Biurze Obsługi

              Interesanta - czynność zwolniona z opłaty skarbowej

        5.   Podatek od środków transportowych można umorzyć; (Podstawa prawna: art. 67a -

              Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r.Dz. U. z 2010 r., Nr 197, poz. 1306) –

              wniosek o umorzenie należy złożyć po terminie płatności podatku w Biurze Obsługi

               Interesanta - czynność zwolniona z opłaty skarbowej

         6.  W przypadku uchylania się od zapłaty podatku wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany

              do Urzędu Skarbowego w Pucku w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.