herbeBOI - Gmina Jastarnia

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne

OŚWIATA I EDUKACJA

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

INFORMACJA NA TEMAT POMOCY MATERIALNEJ

O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIUM SZKOLNE

 

Do 15 września br. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (pomoc materialna o charakterze socjalnym) na rok szkolny 2015/2016. 15 października br. mija termin składania stosownych wniosków przez słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

* * * * * * * *

Stypendium szkolne otrzymać może uczeń oraz słuchacz, mieszkający na terenie Gminy Jastarnia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 456,00 zł netto.

* * * * * * * *

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Jastarni pok. Nr 101, I piętro.

Szczegółowe informacje na temat stypendium uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Jastarni, tel. 058 6751 925.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie pok. Nr 101.

 

  1.   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

  2.  Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia

  3. Zaświadczenia o dochodach pracujących członków rodziny

  4. Zaświadczenie o uzyskiwaniu pomocy materialnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych. Decyzję wydaje się po otrzymaniu przez gminę dotacji z budżetu państwa.

Termin i sposób załatwienia

Art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)

Uchwała Rady Miasta Jastarnia nr XXV/154/05 z dnia 30.03.2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie administracyjnym miasta Jastarnia

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.