herbeBOI - Gmina Jastarnia

Ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

WARUNKI ZABUDOWY

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający informacje określone w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

  Wniosek o wydanie decezji o warunkach zabudowy

  Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  1. W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa,

  2. Oryginał dowodu opłaty skarbowej

Komórka organizacyjna

Urząd Miejski w Jastarni ul. Portowa 24

pokój nr 101 (Biuro Obsługi Interesanta)

w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Opłaty

Wydanie decyzji - 107,00 zł

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego prokury, lub jego odpisu, wypisu, lub kopii - 17,00 zł

Poświadczenie zgodności z oryginałem kopii przedłożonego pełnomocnictwa - 5,00 zł

W tytule wpłaty wpisać  "Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego" lub "Opłata skarbowa za decyzję o zmianie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego"

 

Podmioty zwolnione z obowiązku zapłaty opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7  ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, czynności niepodlegające opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ww. ustawy i zgodnie z IV. kol. 4 wykazu stanowiącego załącznik do ww. ustawy.

 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Jastarni:

Pekao S.A. V o/Gdańsk 68 1240 2920 1111 0000 4499 0332

lub wpłacić gotówką w Kasie Urzędu.

Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 13.00

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - do 1 miesiąca.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Jastarni.

Na wydane, w toku postępowania, postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem  Burmistrza Jastarni, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

W przypadku nie wydania decyzji, opłata skarbowa podlega zwrotowi na wniosek wnioskodawcy.

Po upływie pięciu lat od końca roku, w którym dokonano zapłaty, opłata nie podlega zwrotowi.